Nyheter

Informasjon i forbindelse med koronaviruset

Her samler Norsk jazzforum relevant informasjon og lenker om situasjonen rundt koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdatert 28. august kl 16.00

Norsk jazzforum følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og er i løpende dialog med nettverket av kulturorganisasjoner og fagforeninger om tiltak. Norsk jazzforum sender ut regelmessige eposter for å holde medlemmene oppdatert på utviklingen. Har du som medlem ikke mottatt epost, ta kontakt med oss.

Stimulerings- og kompensasjonsordninger
21. august kunngjorde regjeringen at det blant annet er satt av 900 millioner til ny stimuleringsordning for kulturfeltet og videreføring av kompensasjonsordningen ut året. Norsk jazzforum har sammen med de regionale jazzsentrene levert innspill til den nye ordningen, som skal stimulere til aktivitet i sektoren og tre i kraft fra 1. oktober. Innspillet kan leses her.   

Regjeringen foreslår også 1 milliard ut året (arrangementer fra 1. sep – 31. des) til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, som er ordningen de fleste av Norsk jazzforums klubb- og festivalmedlemmer faller inn under.   

15. september er fristen for å søke kompensasjonsordningen for arrangementer i perioden 12. mars til 31. august 2020. På denne siden er det samlet opp en rekke spørsmål og svar om ordningen.   

Kompensasjonsordningen i Kulturrådet for underleverandører
Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer ble i juni utvidet til å også gjelde underleverandører bl.a. innenfor lyd, lys, artister, management og booking. De nye aktørene kan søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september. Søknadsfristen er 15. sep. Les mer om ordningen og kriterier her. 

Det har vært spørsmål om hvordan denne ordningen forholder seg til aktører som allerede har fått kompensasjon fra NAV. Vi har nå fått opplyst at selvstendig næringsdrivende som har mottatt kompensasjon fra NAV for mai, juni, juli og/eller august skal trekke dette fra ved søknad om kompensasjon i Kulturrådet. For å kunne søke Kulturrådet må man ha et inntektsfall på minst 30% for de månedene man søker om, og tapte inntekter pluss merutgifter må til sammen være kr 25 000 eller mer (fra kulturarrangementer i Norge i perioden 1. mai – 31. august).  

Kunstnerstipender
I krisepakke tre, som ble vedtatt av Stortinget 19. juni, er det blant annet avsatt 100 millioner til en stipendordning for kunstnere, der Fond for utøvende kunstnere forvalter 30 mill og Statens kunstnerstipend 70 mill. Signaler vi har fått på sistnevnte tyder på at stipendene antakelig utlyses i juli med frist i starten av august, og at disse vil være på kr 100 000 hver.

Forlenger kompensasjonsordningen for arrangører
Regjeringen forlenger kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner. Det gis også økt tilskudd på 200 millioner kroner til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner.

Smitteveileder for arrangører
Norske konsertarrangører har nå utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer.

Vilkår for offentlige arrangementer
Samfunnet åpnes nå gradvis. Den 15. juni ble grensen for offentlige arrangementer utvidet fra 50 til 200 personer.  Vilkårene er minst 1 meters avstand mellom personene, og at en ansvarlig arrangør er tilstede og passer på at regler overholdes. Forbudet mot store arrangementer med over 500 deltakere gjelder fortsatt fram til 1. september. For arrangementer med mellom 200 og 500 personer er det ingen avklaring.

Lov med øving
Helsedirektoratet godkjente 22. april Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Med to meters avstand og maks 30 sammen, kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen. Les mer i veilederen her.

Kompensasjonsordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende
Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med en midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Les mer på NAVs nettsider.
Creo har mottatt mange henvendelser angående kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. De har her laget en forenklet oversikt hvor de prøver å gi svar på noen av de spørsmålene som har kommet inn.

Kombinasjonsinntekt
Hvordan skal du med kombinasjonsinntekt forholde deg til de forskjellige trygdeytelsene? Creo forsøker å skape klarhet i de forskjellige ordningene her. Det er mye usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen angående hvilke offentlige hjelpetiltak som gjelder for hvem. NAV-systemet kan vanligvis være forvirrende for enhver bruker, og kanskje spesielt for de som har kombinasjonsinntekter. Med kombinasjonsinntekter menes at en har både lønnsinntekter, fra ansettelse eller frilansoppdrag, samtidig som man også har inntekt fra næringsdrift, skriver Creo.

Creo forklarer her forskjellen på frilansere og selvstendig næringsdrivende i folketrygdrettslig forstand

Inngåelse av nye kontrakter
Det er i disse dager vanskelig for arrangører å avgjøre hvordan man skal håndtere programmering av fremtidige konserter, og det er vanskelig å inngå nye avtaler slik som situasjonene er nå. Creo har kommet med en veiledning for inngåelse av nye kontrakter i en koronaverden, og har utformet forslag til avlysningsklausul. Slik Norsk jazzforum leser Creos kontrakstforslag er punkt 1 noe evt arrangører kan ta utgangspunkt i, men det er da avgjørende at en eventuell tilskuddsgiver muliggjør bruk av tilskudd til utbetaling av honorarer, særlig fordi billettinntektene ved en avlysning uteblir. Det er et bredt spekter av konsertarrangører, fra store profesjonelle til små frivillige, og det vil være ulike hensyn man må ta. Norsk jazzforum er også i dialog med Norske Konsertarrangører om veiledende kontrakt, og kommer tilbake til dette så fort vi har mer informasjon.

Spørsmål og svar fra Kulturrådet
Kulturrådet kom i påskeuken med oppdatert informasjon vedrørende tilskudd til arrangementer som nå har blitt/blir avlyst pga pandemien. Dette gjelder tilskudd gitt til arrangementer til og med 30.juni. Se Kulturrådets side med spørsmål og svar om ordningen.

Annen informasjon fra Creo
Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Andre aktuelle lenker til Creo:
– Omsorgspenger når barnehage og skole er stengt
– Angstlindring og selvisolasjon, en veiledning
– «Koronavett-regler», noen råd for god mental helse
– Mental helse og Korona
Creo skriver her om krisepakken Stortinget la fram 16. mars.
Creo ber nå Regjeringen om flere viktige tiltak for bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel 
Creo sin vurdering av rettigheter i forbindelse med avlyste oppdrag.
– Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, nødvendige avklaringer

Tilpasning av Norsk jazzforum ad hoc-tilskuddsordningene
Norsk jazzforums ad hoc-tilskuddsordning er også tilpasset koronasituasjonen. For musikere åpnes det opp for at søknader om midler til digital musikkformidling og -konsertaktivitet. Arrangører oppfordres til å søke om midler til nye løsninger for gjennomføring av arrangementer og formidling av levende musikk. Normalt kan storband kun søke om midler til konsertvirksomhet, men nå vil det kunne bevilges midler også til andre storbandtiltak, som f.eks. innspilling, digitale seminarer og øvingsalternativer. Mer informasjon om denne ordningen her.

Andre tilskuddsordninger:
Music Norway melder at de som følge av utbruddet av koronaviruset, vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.
Kulturtanken melder at samtlige fylkeskommuner har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
Gramo fremskynder 2020-utbetalingen.
– FFUK forvalter donasjoner til utøvere
Creos vederlagsfond vil ikke kreve tilbake midler.
(er det andre ordninger med tiltak som vi ikke har nevnt her, tips oss gjerne)

Strømming av konserter og TONO
TONO har her laget en guide for direktesending av musikk på nett.

I mediene:
– Musikkfestivalene trygler om avklaring: – Desperat situasjon
Ballade følger koronakrisen for musikkfeltet her
Musikkultur følger koronakrisen for musikkfeltet her
Klassekampen følger koronakrisen for kulturfeltet her
Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.
Jurist i Creo forklarer i denne artikkelen hvilke rettigheter frilansere har når epidemien rammer jobben.

Andre aktuelle lenker:
– Kulturtanken godtar utbetaling av honorar for avlyste DKS-oppdrag ut skoleåret
Folkehelseinstituttets råd knyttet til koronasmitte ved store arrangementer.
Annen informasjon og kontaktinfo fra Folkehelseinstituttet.
Norske Konsertarrangører oppdaterer informasjon her.
Info og råd om god risikovurdering og planlegging fra DSB.

Fra forsiden

Konsert

Ungjazzfest på Victoria

Helgen 15. og 16. juni markerer et hundretalls ungjazzere at det er ti år siden etableringen av Østnorsk jazzsenters første regionale ungdomsjazzorkester.

Nyhet

Festivalidyll i skogen

Motvind i Middelalderskogen byr på store navn innen jazz og impro så vel som marokkansk gnawa, indisk klassisk musikk, norsk folkemusikk og dans ut i de sene nattetimer. Joe McPhee er årets Artist i Residence under festivalen som arrangeres 21. - 23. juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev